1C çözgütleri esasynda awtomatlaşdyrma

Kompaniýamyz programma üpjünçiligi önümini ornaşdyrmak bilen satuw boýunça 1C binýatly Awtomatlaşdyrylmagy üpjün edýär. Şeýle bazarda uzak wagtlap işlemek üçin köp kiçi, orta we iri kärhanalar awtomatlaşdyryldy. Hünärmen işgärlerimiz ornaşdyrmak çykdajylaryny sowatly awtomatlaşdyrýan we bäsdeşlik gurşawynda işewürligiň netijeli ösmegini üpjün edýän iň täze tehnikany ulanýarlar.

Işi pudaklarynyň awtomatlaşdyrylmagy şu aşakdakylara mümkinçilik berýär:

  • Salgyt gullugyna hasabat üçin resminamalary dogry düzmek;
  • Gereksiz çykdajylardan gaça durup, kompaniýanyň girdejisine / çykdajysyna gözegçilik etmek;
  • Buhgalterçilik hasaba alnyşyny ýöretmek;
  • Harytlaryň satuwyny we olaryň ammara gelip gowuşmagyny yzarlamak;
  • Müşderiler bilen her birine “bukja” döredip, zerurlyklaryny göz öňünde tutmak bilen işi çaltlandyrmak.
  • Kompaniýanyň tutuş işine baha bermek.

Biz bilen bir taslama başlamak isleýärsiňizmi?