Freeance platformasy

Türkmenistanda umumy bähbit üçin işewür adamlary we frilanserleri birleşdirýän ilkinji platforma. Frilanser bolmak – halaýan işiňizden girdeji gazanmagyň ajaýyp usulydyr. Diňe halaýan taslamalaryňyza ýüz tutup bilersiňiz.

“ÖKDE Freelance” platformamyz bilen frilanser karýeraňyza aňsatlyk bilen başlap bilersiňiz. Biz ilkinji müşderileriňizi tapmaga we iş berijileriň ynamyny gazanmaga kömek ederis. Mundan başga-da, dürli iş berijileriň dürli sargytlaryny kabul edip, başarnygyňyzy artdyrarsyňyz. Portfolioňyz öser we onuň bilen iş teklipleriniň sany köpeler. Eger siz mebelleri ýygnamagy bilýän bolsaňyz ýa-da web-düzüji, grafiki dizaýner, gözellik ussady we hatda sanawdan daşary žurnalist bolsaňyz, ýa-da santehnikadan ýa-da başga bir zatdan baş çykarýan bolsaňyz, “ÖKDE Freelance” platformasynda köp boş iş ýerini taparsyňyz.

Biz bilen bir taslama başlamak isleýärsiňizmi?