Logo Tiger 3 Automation

Logo Tiger 3 orta we iri kärhanalara ähli işlerini bir programmada we arzan bahadan aňsatlyk bilen dolandyrmak ukybyny hödürleýär. Satyn alyş amallaryndan başlap CRM-e çenli ähli işler merkezleşdirilen we yzygiderli görnüşde dolandyrylyp bilner. Şeýlelik bilen, täjirçilik amallarynyň netijeliligini ýokarlandyrýan kärhanalar gereksiz iş ýüklenmelerinden gaça durup bilerler we bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmak üçin çeşmeleri innowasiýa gönükdirip bilerler.

Biz bilen bir taslama başlamak isleýärsiňizmi?