ÖKDE jaý

Bu saýt – gozgalmaýan emläk boýunça ýörite web-saýt, onda ulanyjy kompýuterde ýa-da smartfonda mugt bildirişleri çalt we amatly ýerleşdirip biler.

Bu ýerde her islere görä jaý tapyp bolýar – amatly jaýlar, giň ýaşaýyş jaýlary, ofisler üçin kaşaň jaýlar. Şahsy taslama boýunça öz jaýyny gurmak isleýänler üçin bolsa, zerur ýer bölegini satyn almaga mümkinçilik bar.

ÖKDE jaý binýadynda Aşgabat şäherinde ýa-da Türkmenistanyň beýleki welaýatlarynda gozgalmaýan emlägi kärendesine almak, satyn almak we satmak üçin desgalary tapyp bilersiňiz. Saýtda görkezilen desgalaryň hemmesi hünärmen moderatorlar tarapyndan barlanýar. Gowy gurluşly katalog we saýtymyzda “akylly” gözleg netijesinde desgalary aňsatlyk bilen gözläp bilersiňiz. Gözlemegi aňsatlaşdyrmak üçin meňzeş bildirişler üçin teklipleriň ulgamyny ornaşdyrdyk. Siziň halan ähli bildirişleriňizi “Saýlananlar” bölümine goşmak bilen şahsy hasabyňyzdan tapyp bilersiňiz.

Aşgabat şäherinde we Türkmenistanyň beýleki welaýatlarynda barlanylan ýaşaýyş jaýlary ÖKDE jaý-da ýerleşýär.

Biz bilen bir taslama başlamak isleýärsiňizmi?