Terjimeler

“ÖKDE Dilmaç” dünýäniň 31 diline ýazgylary terjime etmek hyzmatlaryny hödürleýär. Biziň kömegimiz bilen başga dilde gepleýän we adamlar bilen hakyky aragatnaşyk gurarsyňyz we hakyky özara düşünjäni gazanarsyňyz.

 

Biz şu aşakdaky hyzmatlary hödürleýäris:

  • Ýazgylaryň ýazmaça terjimesi;
  • Dilden (yzygiderli we sinhron) terjime;
  • Terjimeleri möhür bilen resmi taýdan tassyklamak, möhürler Türkmenistanyň ähli guramalary tarapyndan ykrar edilýär;
  • Saýtlaryň terjimesi.

 

Mundan başga-da, biz şahsy hat alyşmalar, çykyşlar, ýüzlenmeler, lukmançylyk talaplary, bilim edebiýaty we ş.m. üçin terjime hyzmatlaryny edýäris.

Biz şahsyýetiň gadyryny bilýäris, sebäbi halklaryň arasynda aragatnaşygy gurmagyň iň gowy usuly – aýratyn adamlaryň arasynda aragatnaşyk gurmakdan ybaratdygyny bilýäris.

Biz bilen bir taslama başlamak isleýärsiňizmi?