Ýaşyrynlyk syýasaty

Şu ýaşyrynlyk syýasaty (mundan beýläk – Syýasat) ähli maglumata, şol sanda “ÖKDE Dilmaç” HK «ÖKDEgroup» saýtyny ulanmagyň (mundan beýläk – “Hyzmat”) barşyndan Sizden alyp biljek, ulanylýan kanun bilen düşündirilende Internet torunyň ulanyjylaryna (mundan beýläk – “Ulanyjy”) www.okdejay.com salgy boýunça (mundan beýläk – “Saýt”) elýeter bolan «ÖKDEgroup» hyzmatyny ulanmak teklibi bolup durýan şahsy maglumatlara (mundan beýläk – “Şahsy maglumat”) degişlilikde hereket edýär.

Haýyş, Saýtyň we/ýa-da Hyzmatyň ulanylmagynyň şu Syýasata üýtgetmeleri we/ýa-da goşmaçalary girizip bilýän we/ýa-da Saýt we/ýa-da Hyzmat üçin resminamalaryň degişli bölüminde ýerleşdirilen şahsy maglumatlara degişlilikde ýörite şertleri bolup bilýän goşmaça şertler bilen kadalaşdyrylyp bilinýändigine üns beriň.

Siziň Şahsy maglumatyňyzyň we Siziň ýaşyrynlygyňyzyň goragy «ÖKDEgroup» üçin örän wajyp. Şonuň üçin Siz Saýty we Hyzmaty ulanaňyzda «ÖKDEgroup» kanunçylygy ulanmak bilen berk laýyklykda Siziň Şahsy maglumatyňyzy goraýar we gaýtadan işleýär.

«ÖKDEgroup» Siz Saýty we Hyzmaty ulanaňyzda Siz hakynda Şahsy maglumatyň aşakdaky toparyny ýygnap bilýär:

  • Siziň adyňyz, telefon belgiňiz, salgyňyz we ýaşyňyz ýaly Siz tarapyndan bellige alnanda (hasaba alyş ýazgysy döredilende) berlen Şahsy maglumat;
  • Elektron maglumatlar (HTTP-atlary, IP-salgylary, cookie faýllary, web-maaýaklar / piksel tegler, brauzeriň kybaplaşdyryjysy hakynda maglumat, wi-fi toruň maglumatlary);
  • Saýtlara we/ýa-da Hyzmatlara elýeterliligiň amala aşyrylan senesi we wagty.

«ÖKDEgroup» kanunçylygy ulanmak bilen laýyklykda Siziň hukuklaryňyza we erkinligiňize düýpli täsir ediň bilek derejede ulanyjynyň “şekilini” düzmek maksady bilen maglumatlary ýygnamaýar.

Şu Syýasata üýtgetmeler girizilip bilinýär. «ÖKDEgroup»  öz garamagyna görä, şol sanda, emma munuň bilen çäklenmän, degişli üýtgetmeler ulanylýan kanunlaryň üýtgetmeleri bilen bagly bolan ýagdaýynda, şeýle hem degişli üýtgetmeler Saýtyň we Hyzmatyň işinde üýtgetmeler bilen bagly bolan ýagdaýynda üýtgetmeleri girizmäge hukukly.

«ÖKDEgroup»  şu Syýasaty ýerine ýetirmäge ýa-da üýtgetmelerine degişli Siziň soraglaryňyza we teklipleriňize garaşýar. Haýyş, aşakdaky salgy boýunça www.okdegroup.com ýerleşdirilen ters aragatnaşyk üçin biziň görnüşimizden peýdalanyň okdegroup@okde.ru.